Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW” na zlecenie Powiatu Kwidzyńskiego od dnia 1.01.2015 r. mieści się przy ul. Chopina 26 w Kwidzynie.

Zapewniamy profesjonalną pomoc i wsparcie osobom, rodzinom i grupom doświadczającym trudności w zaspokajaniu swoich elementarnych potrzeb lub pełnieniu swoich podstawowych funkcji, dezorganizacji, dezorientacji, zaburzenia równowagi, załamania jako konsekwencji różnych sytuacji kryzysowych.

Poprzez nasze działania chcemy zapobiegać utracie lub przywracać utraconą w wyniku zdarzenia krytycznego równowagę, zdolność do działania, autonomię osób, rodzin i większych grup połączonych sytuacją kryzysową i  wpływać na zmniejszenie liczby negatywnych konsekwencji kryzysów (czyli liczby uzależnionych, liczby aktów przemocy i liczby dzieci kierowanych do zastępczych form opieki).

Prowadzimy fachową diagnozę, rozpoznawanie przyczyn kryzysów rodzinnych, małżeńskich, rozwojowych, wychowawczych, w wyniku doświadczania skutków przemocy, uzależnienia, przestępstwa, strat i zdarzeń losowych. Prowadzimy interwencję w wymienionych wyżej sytuacjach, zapewniamy pomoc doraźną, psychologiczną, prawną i socjalną, pomoc w planowaniu długofalowego działania również przy współpracy innych prowadzących specjalistyczną pomoc instytucji z terenu powiatu i w razie potrzeby spoza niego.

Prowadzimy krótkoterminową pomoc psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, rodzin, małżeństw. Wspieramy rodziny, szkoły i społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Poszerzamy kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów dzieci doświadczających skutków kryzysów. Rozwijamy umiejętności korzystania z dostępnych form pomocy, propagujemy wiedzę na temat instytucji udzielających pomocy. Prowadzimy poradnictwo prawne i socjalne.

Sytuacja kryzysowa przeżywana jest jako trudna, niemożliwa do zaakceptowania, taka, w której zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Jest przeżywana w sposób niezwykle dramatyczny, prowadzący często do destrukcyjnych rozwiązań. Możliwość pomocy jest ograniczona czasem w konsekwencji zagrożenia ostrą, nieodwracalną w skutkach destrukcją lub przemocą.

Istotą interwencji w kryzysie jest zapewnienie podstawowego oparcia i bezpieczeństwa, powstrzymanie destrukcyjnych rozwiązań i zminimalizowanie kosztów kryzysu, wyjaśnienie przyczyn i istoty kryzysu i znalezienie akceptowanego przez wszystkich rozwiązania problemu. Dzięki temu możliwe jest zapobieżenie przejściu kryzysu w stan chroniczny i w razie potrzeby zaplanowanie długofalowych działań przy współpracy innych instytucji udzielających pomocy, dzięki konsultacjom ze specjalistami z różnych dziedzin i dzięki współudziałowi innych instytucji, których nasz klient jest również klientem, pacjentem, uczniem, pracownikiem, podopiecznym, dozorowanym…

Naszą pomoc zapewniamy poprzez:

Prowadzenie dyżurów interwencyjnych w ośrodku – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –  15:00

Prowadzenie dyżurów interwencyjnych po godzinie 15:00 i prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego tel. (+48) 512 909 991

Prowadzenie konsultacji psychologicznych – środy w godz. 9:00- 16:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej krótkoterminowej – czwartki w godz. 14:00 – 17:00 i w piątki w godz. 10:00 -14:00  (po wcześniejszym umówieniu się)

Prowadzenie porad prawnych – w poniedziałki w godz. 15:00-17:00, po uprzednim umówieniu się.

Opracowanie i realizację indywidualnych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – po uprzednim umówieniu się.

Prowadzenie psychoterapii grupowej

Prowadzenie poradnictwa socjalnego

Prowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych oraz warsztatów edukacyjnych dla grup ryzyka (małoletnich w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób starszych) – zależnie od potrzeby.

Powoływanie i prowadzenie zespołów interwencji kryzysowej.

Organizowanie krótkoterminowego schronienia we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej na bazie istniejących ośrodków

Organizowanie grup wsparcia i terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy we współpracy z Przychodnią Leczenia Uzależnień

O wartości interwencji kryzysowej w naszym rozumieniu świadczy zaakceptowanie jej przez cały układ, w którym kryzys zaistniał, objęcie interwencją całego układu (rodziny, grupy rówieśniczej), szybkość i łatwa dostępność, trafność, bezstronność, respektowanie norm kulturowych i wartości klientów, praca zespołowa oraz współpraca z przedstawicielami innych instytucji oferujących pomoc i mających wpływ na jakość życia klienta.

KONTAKT Z OŚRODKIEM:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW”
ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn
tel. (+48)512 909 991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com