„RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

Od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 Fundacja Edukacji i Rozwoju „Flow” realizuje w partnerstwie z Miastem Kwidzyn (jako lider projektu) oraz Sceną Lalkową imienia Jana Wilkowskiego i Fundacją M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja projekt „RAZEM dla kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do 120 (76 K i 44 M) osób z rodzin z terenu Starego Miasta w Kwidzynie (obszar rewitalizacji H), u których zdiagnozowano problem niewydolności wychowawczej i społecznej. Projekt realizowany na terenie gminy miejskiej Kwidzyn na terenie rewitalizacji.

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020  to zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Cele projektu to: 

 1. Specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i artystycznych i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię
 2. Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i psychoedukacyjna w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww dzieci. 

Realizowane poprzez utworzenie zdeinstytucjonalizowanej placówki „Centrum RAZEM” w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla:

 a) 30 dzieci w wieku 6-12 lat (18 K i 12 M) – pierwszy cykl działalności placówki dla 15 uczestników (9K i 6 M) w okresie 2018 – 2019, drugi cykl dla 15 uczestników (9K i 6 M) w okresie 2020 – 2021), 

b) 30 uczestników w wieku 13-18 lat (18 K i 12 M) w formule klubu młodzieżowego; pierwszy cykl dla 15 osób (9 K i 6 M) w okresie 2018 – 2019, drugi cykl dla 15 osób (9K i 6 M) w okresie 2020 – 2021 

c)poradnia rodzinna dla 60 rodziców/członków rodziny/opiekunów (40 K i 20 M) w dwóch cyklach – pierwszy dla 30 osób (20 K i 10 M)w okresie 2018 – 2019, drugi dla 30 osób (20 K i 10 M) w okresie 2020 – 2021. 

Projekt zakłada ponadto udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej a także animację lokalno – środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym.

Zaplanowany budżet projektu to 2 383 340,50 zł  (w rozliczeniu na poszczególne lata: 530 805,50 zł – 2018 r., 662 239,00 zł – 2019 r., 568 675,00 zł – 2020 r., 621 621,00 zł – 2021 r.)

Zadania realizowane z kosztów bezpośrednich projektu:

 1. Praca z grupą docelową przed powstaniem placówki – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 2. Świetlica dla dzieci w wieku 6 – 12 lat – I cykl – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 3. Klub młodzieżowy dla osób w wieku 13 – 18 lat – I cykl – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 4. Poradnia rodzinna dla rodzin uczestników (30 os. 20 K i 10 M) – I cykl – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 5. Arteterapia – I cykl – realizowane przez Scenę Lalkową imienia Jana Wilkowskiego
 6. Konsultacje prawne dla rodzin – I cykl – realizowane przez Fundację M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja
 7. Edukacja cyfrowa – realizowane przez Urząd Miasta Kwidzyna
 8. Animacja środowiskowa – realizowane przez Fundację M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja
 9. Świetlica dla dzieci w wieku 6 -12 lat – cykl II – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 10. Klub młodzieżowy dla osób w wieku 13 – 18 lat – cykl II – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 11. Poradnia rodzinna dla rodzin uczestników (30 os. 20 K i 10 M) – II cykl – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”
 12. Arteterapia – II cykl – realizowane przez Scenę Lalkową imienia Jana Wilkowskiego
 13. Konsultacje prawne dla rodzin – cykl II – realizowane przez Fundację M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja
 14. Superwizja, współpraca środowiskowa i działania profilaktyczne – realizowane przez Fundację Edukacji i Rozwoju „Flow”

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

Prosimy o  składanie swoich ofert na poniższe stanowiska w celu oszacowania wartości zamówienia. Po kliknięciu w odnośnik otworzy się plik w formacie PDF. Ostatni plik – ZAŁĄCZNIK NR 1, to dokument z danymi do uzupełnienia, który po podpisaniu i zeskanowaniu prosimy wysłać na adres e-mail: flow.kwidzyn@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW ul. Chopina 26 pokój 201 w Kwidzynie do dnia 16.07.2018 r.

PSYCHOLOG_

PSYCHIATRA_DZIECIĘCY

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUTA_

PYCHOLOG_GRUPA_WSPARCIA_

SPECJALISTA_TRENER_DO_PORADNI

załącznik-nr-1-do-zapytania-w-celu-szacowania-odpowiedź-na-zapytanieRekrutacja uczestników do  projektu pt.: „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”.

REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-PROJEKTU

Osoby chętne do przystąpienia do projektu prosimy o kontakt pod nr tel. 512 909 991

lub mailowo na adres: flow.kwidzyn@gmail.com

_______________________________________________________________________

————————————————————————————————————————–

Prosimy o przesyłanie e-mailem swoich ofert na poniższe stanowiska w celu oszacowania wartości zamówienia. Po kliknięciu w odnośnik otworzy się plik w formacie PDF. Ostatni plik – ZAŁĄCZNIK NR 1, to dokument z danymi do uzupełnienia, który po podpisaniu i zeskanowaniu prosimy wysłać na adres e-mail: flow.kwidzyn@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW ul. Chopina 26 pokój 201 w Kwidzynie

1.STREETWORKER 

2.WYCHOWAWCA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

3.WYCHOWAWCA W KLUBIE 1/2 ETATU

4.WYCHOWAWCA W KLUBIE 3/4 ETATU

5.WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY 3/4 ETATU

6.INSTRUKTOR RĘKODZIEŁA I ANIMACJI

7.PSYCHOLOG W PORADNI RODZINNEJ

8.PSYCHIATRA DZIECIĘCY W PORADNI RODZINNEJ

9.TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ W PORADNI RODZINNEJ

10.SPECJALISTA/TRENER W ZAKRESIE: UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RODZICIELSKICH, WYCHOWAWCZYCH I ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM I BUDŻETEM DOMOWYM W PORADNI RODZINNEJ

11.PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ W PORADNI RODZINNEJ

12.PSYCHOLOG PROWADZĄCY GRUPĘ WSPARCIA W PORADNI RODZINNEJ

13.SUPERWIZOR

14.SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ

15. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENI A