Kwidzyńska Poradnia Profilaktyczna

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców miasta Kwidzyna; celami szczegółowymi są podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Kwidzyna, w szczególności dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień od alkoholu oraz zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka: używanie różnorodnych środków psychoaktywnych (w tym alkoholu) lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania środków psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi (zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji z deficytem uwagi, niepowodzenia szkolne, podejmowanie zachowań ryzykownych, używanie środków psychoaktywnych problemowo [bez diagnozy uzależnienia], próby samobójcze, konflikty z prawem, wychowanie się w rodzinie z problemem alkoholowym lub narkotykowym).

W celu zaspokojenia potrzeb tej grupy zaplanowano: rozmowy diagnostyczne, indywidualne sesje psychoterapii indywidualnej i terapii uzależnień, konsultacje psychiatryczne oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczestników programu.

Program realizujemy od 2021 r., finansowany jest przez Miasto Kwidzyn.


Powiatowa Poradnia Profilaktyczna w Kwidzynie

Od listopada 2022 r. realizujemy projekt „Powiatowa Poradnia Profilaktyczna w Kwidzynie” finansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033”

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kwidzyńskiego (miasto Kwidzyn, gminy: Prabuty, Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki). W ramach pracy poradni można skorzystać:

– z indywidualnego wsparcia psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, doradcy zawodowego, prawnika, psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta zdrowienia, socjoterapeuty;

– w formie grupowej z grup wsparcia dla rodziców i osób w kryzysie psychicznym.


Rodzinne Centrum RAZEM 2023

Od stycznia 2023 r. realizujemy projekt pn. „Rodzinne Centrum RAZEM 2023” finansowany przez Miasto Kwidzyn. Głównym celem realizacji zadania publicznego jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, która zapewnia wsparcie kwidzyńskim rodzinom poprzez objęcie dzieci i rodziców:

– psychoterapią i socjoterapią,
– wsparciem i pomocą w wychowaniu,
– pomocą w nauce,
– organizacją czasu wolnego, zabawą i zajęciami sportowymi,
– pomocą w rozwoju zainteresowań.

Projekt ma za zadanie zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

NASZA FUNDACJA

ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ. UŻYJ TEGO,
CO MASZ. ZRÓB TO,
CO MOŻESZ!

Jesteśmy grupą osób zainspirowanych ideą tworzenia
takiej rzeczywistości społecznej, która służyłaby rozwojowi
i zaspokajaniu potrzeb jednostki.